VVD blij met conclusies rapport-Boogers

De VVD is blij met de conclusies die professor Marcel Boogers (Universiteit Twente) trekt in zijn rapport ‘belangenverstrengeling, belangenbehartiging en belangenafweging’. Aanleiding voor het rapport was het feit dat raadslid Wim Oostveen (Stadsbelang Utrecht) aangifte van smaad en laster had gedaan tegen voormalig VVD-raadslid Willem Buunk. Boogers concludeert dat van smaad en laster geen sprake was en stelt Willem Buunk in het gelijk.

Reactie Willem Buunk
Willem Buunk is blij met de duidelijke uitspraak van Boogers dat er geen enkele reden was om aangifte tegen hem te doen. “De discussie over integriteit hoort thuis in de raadzaal, niet in de rechtszaal”, aldus Buunk. “Ik vind het netjes dat Oostveen zijn excuses heeft aangeboden en aanvaard die van harte.”

Het is in de ogen van Buunk wel duidelijk dat Oostveen meer afstand moet nemen van zijn zakelijke belangen. “Alleen dan kan hij volwaardig als lokaal politicus de belangen van de stad en al haar inwoners dienen.”

Reactie VVD
De VVD is tevreden dat vaststaat dat Willem Buunk niets te verwijten valt. Met het advies van Boogers om de gedragscode en het reglement van orde aan te scherpen wil de VVD snel aan de slag. “Wat ons betreft debatteert de gemeenteraad zo snel mogelijk over de uitkomsten van het onderzoek”, aldus VVD-fractievoorzitter Dimitri Gilissen. "Zo kunnen we werk maken van de adviezen en blijven werken aan een raad die integriteit centraal stelt bij haar werkzaamheden."

Achtergrond
De bedrijven van Oostveen hebben belangen bij verschillende projecten in Leidsche Rijn en zijn betrokken bij enkele rechtszaken tegen de gemeente. Sinds Oostveen in maart 2014 zelf raadslid werd, heeft hij de gemeenteraad verschillende keren per e-mail aangespoord om actie te ondernemen in de conflicten die zijn bedrijven hebben met de gemeente. Dat was al aanleiding voor een commissie onder leiding van professor Addink om een rapport te schrijven over de wijze waarop de gemeenteraad zou moeten omgaan met vermeende integriteitsschendingen.

Na dat rapport beloofde Oostveen de correspondentie te stoppen, maar dat gebeurde niet. In oktober 2015 schreef Willem Buunk daarom een persoonlijke e-mail aan Oostveen waarin hij Oostveen adviseerde te stoppen met het versturen van de e-mails, waarbij hij dat beschreef als ‘onvervalste belangenverstrengeling’.

Daarop deed Oostveen aangifte van smaad en laster. Hij trok de aangifte weer in nadat het Presidium van de gemeenteraad besloot dat professor Boogers onderzoek ging doen naar de kwestie. De resultaten van dat onderzoek zijn nu bekend.

Conclusies professor Boogers
Professor Boogers stelt dat de aangifte tegen Willem Buunk geen enkele kans had gemaakt bij de rechter. Dat heeft te maken met het feit dat de e-mail van Buunk aan Oostveen persoonlijk was gericht en dus geen openbaar karakter had.

Boogers geeft Buunk tevens gelijk en komt tot de conclusie dat er sprake is van ‘onbedoelde belangenverstrengeling’. Wim Oostveen behartigt als raadslid én als ondernemer (met bedrijven die op Utrechts grondgebied actief zijn) belangen die een zodanig sterke invloed op elkaar uitoefenen dat onafhankelijke belangenafweging gemakkelijk in gevaar komt. Om de onbedoelde belangenverstrengeling in de toekomst te voorkomen, stelt Boogers dat Oostveen zou moeten kiezen tussen zijn ondernemerschap en raadslidmaatschap. Boogers adviseert Oostveen één van de volgende opties te volgen.
• De eerste optie die Boogers noemt is dat Oostveen afstand doet van zijn zakelijke belangen in de gemeente Utrecht. Hij zou de bedrijven die in de stad actief zijn onder moeten brengen in een aparte rechtspersoon, waarin hij niet betrokken is als bestuurder of adviseur.
• De tweede optie die Boogers geeft is dat Oostveen het raadslidmaatschap opzegt.
• Als derde optie schetst Boogers de mogelijkheid dat Oostveen het raadslidmaatschap tijdelijk opzegt, totdat de conflicten tussen de bedrijven van Ovast en de gemeente zijn afgewikkeld.

Tenslotte geeft Boogers verschillende adviezen aan de gemeenteraad. Zo zou de gedragscode voor raadsleden en het reglement van orde aangescherpt moeten worden. 

Het rapport van prof.dr. Marcel Boogers is bijgevoegd bij dit artikel.