Geen vertrouwen meer

In de laatste vergadering voor het kerstreces sprak de gemeenteraad over de Uithoflijn. Aan het einde van deze vergadering steunde de Utrechtse VVD een motie van wantrouwen tegen de wethouder mobiliteit. Hoe kon het zover komen?

Het dossier Uithoflijn houdt de gemoederen in de Utrechtse politiek al een aantal jaren bezig. In opdracht van de gemeenteraad en Provinciale Staten hebben de stedelijke en randstedelijke rekenkamers een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaken van de budgetoverschrijdingen die inmiddels bijna 100 miljoen euro bedragen.

De conclusie van de Rekenkamers loog er niet om: er is vanaf aanvang van het project onvoldoende sturing gegeven en de raad is door toedoen en nalaten van het gemeentebestuur niet in positie gebracht om haar kaderstellende en controlerende rol te pakken.Tijdens de verschillende debatten in de commissie en raad werd duidelijk dat de wethouder mobiliteit onvoldoende blijk gaf van de ernst van de zaak.

De volledige oppositie steunde een motie van afkeuring over de gang van zaken. De coalitie van GroenLinks, D66 en ChristenUnie deed alsof er niks was gebeurd. Het leek of ze alles zo snel mogelijk wilden vergeten en het voortbestaan van de coalitie niet op het spel wilden zetten.

Voor de VVD-fractie lag de vraag op tafel of de wethouder nog wel ' de juiste persoon op de juiste plek'. Met zware dossiers in het verschiet zoals de opwaardering van de Noordelijke Randweg Utrecht, de mobiliteitsopgave aan de oostzijde en het energielandschap in Rijnenburg heeft de fractie niet meer het vertrouwen dat de wethouder de juiste persoon op de juiste plek is.

Een wethouder zeg je niet zomaar de wacht aan, maar voor de fractie van de Utrechtse VVD is de maat vol. Het college zal hier rekenschap van moeten geven en wethouder Van Hooijdonk mag rekenen op onze volledige aandacht bij alle vervolgstappen die in haar portefeuilles worden gezet.