Utrecht Science Park moet bereikbaar blijven

Tijdens een debat over de toekomst van het Utrecht Science Park heeft de VVD gepleit voor het toegankelijk houden van met name het UMC Utrecht per auto. Niet alle patiënten kunnen met het OV of de fiets komen. En ook medische personeel moet snel per auto naar het ziekenhuis kunnen komen.

© De Telegraaf

De Utrechtse politieke partijen verschillen over de noodzaakvan het toegankelijk houden van het Utrecht Science Park per auto. GroenLinksen D66 vinden dat iedereen op de fiets of met het OV moet komen. Dat is nietrealistisch. Er zijn patiënten die niet met de fiets of met het OV kunnenkomen. Denk aan patiënten die voor een chemokuur of bestralingssessie komen. Daarnaastis vervoer per auto voor hen vaak veiliger, omdat ze eerder vatbaar voorbijvoorbeeld virussen zijn. Ook is het noodzakelijk dat ouders van bijvoorbeeldkinderen die naar het Prinses Maxima Centrum (centrum voor kinderkanker) gaanook per auto hun kind kunnen wegbrengen. Dat zou vanzelfsprekend moeten zijn.Naast patiënten en bezoekers is het ook noodzakelijk dat medisch personeel snelbij het ziekenhuis kan komen, en niet alleen bij nachtdiensten.

Overigens is het nu drama in met name de spits: het duurtlang voordat iedereen het Utrecht Science Park aan het einde van de middag kanverlaten. Dat moet echt anders. De huidige onbereikbaarheid is schadelijk. Zozorgt het er mede voor dat het moeilijk is om het tekort aan verpleegkundigenop te lossen: het UMCU is slecht bereikbaar per auto voor personeel.

De discussie over de bereikbaarheid van het Utrecht SciencePark is naar aanleiding van een nieuw visiedocument dat input is voor een nieuwomgevingsplan. Dit visiedocument hebben de belangrijkste stakeholders zelfopgezet: het UMC Utrecht, Universiteit Utrecht (eigenaar van het grootstegedeelte van de grond), Hogeschool Utrecht en de stichting Utrecht Science Park(USP). Het is goed dat deze partijen zelf met een visie zijn gekomen.Belangrijk is dat er naast onderwijs, onderzoek en zorg ook veel ruimte is voorwonen, sport en werken (bedrijven). Daar is ook ruimte voor voorzieningen bijnodig, zoals supermarkten, etc.

De VVD juicht de ambitieuze groei van het Utrecht SciencePark toe. De VVD vindt het visiedocument goede input voor de toekomst van het UtrechtScience Park. Echter, groei betekent ook dat de bereikbaarheid belangrijkerwordt, en dat het niet reëel is dat alle mobiliteit per fiets en OVplaatsvindt. Dus de bereikbaarheid verdient aandacht, ook per auto. Daar komtde Utrechtse VVD voor op.