Schuldenbegroting

Een coalitie heeft veel weg van een reis die je samen maakt. En bij deze coalitie levert dat bijzondere beelden op. Het begint natuurlijk met de discussie: waar gaan we heen en hoe dan? De GroenLinksers willen het liefst met een snelle trein. De raadsleden van de ChristenUnie op de fiets en de D66’ers? Die willen het liefst vliegen, al moet dan wel de uitgestoten CO2 worden gecompenseerd. Een schoon geweten mag wat kosten.

Voorzitter! 

“De coalitie strooit rijkelijk met andermans geld dat eerst door hardwerkende Utrechters is verdiend. Daarnaast gaat de behoedzaamheid van de gemeentelijke begroting op de helling. Deze chronische ontsteking aan de geefklieren leidt ertoe dat de begroting wordt uitgeknepen, de reserves worden uitgewrongen en dat terwijI de financiële onzekerheid groot is. Deze week kondigde het Rijk in de meicirculaire al aan dat er waarschijnlijk bezuinigingen aankomen. Utrecht zal daar last van gaan krijgen.  
 
Tegenvallers zijn een realiteit. Het blijft onverstandig om dermate optimistisch te begroten. Daarmee wordt een eeuwenoude tegeltjeswijsheid bevestigd: het nadeel van links beleid is dat uiteindelijk het geld van andere mensen opraakt. De coalitie is gewaarschuwd.” 

Dat waren mijn woorden bij het debat over het coalitieakkoord vorig jaar. Alles wat we hebben voorspeld is waarheid geworden. Het geld is op en de stad betaalt de rekening. Dat is een stevige rekening. De komende 5 jaar moet er in totaal voor 42 miljoen euro bezuinigd worden. Voor een deel (7 miljoen) zijn we daar niet rouwig om: dat zijn grotendeels voorstellen die gaan over het terugdraaien van plannen die uit de koker van de coalitie komen. Uit de brief die we dinsdag kregen bleek dat we voor het eerste deel van deze bezuinigingen ook nog niet op koers liggen. Het jaar is al over de helft, en pas een derde van ingeboekte bezuiniging van 2,1 miljoen euro is gerealiseerd. Let wel: we moesten als oppositie om deze brief vragen omdat de Voorjaarsnota geen inzicht gaf in deze bezuiniging. Nog een knap staaltje van de raad pas informeren als we er om vragen (of het in de krant heeft gestaan). Ik zie een patroon… 

Voorzitter!

Voordat ik bij de inhoudelijke bespreking kom van onze moties en wijzigingsvoorstellen wil ik mijn zorg uitspreken over deze koers. Er ligt namelijk een niet-sluitende Voorjaarsnota voor, die op dit moment een gat in onze begroting slaat van 42 miljoen euro. Het college denkt een deel van deze bezuinigingen te realiseren door vertraging in de realisatie van projecten en voornemens. Daar spreekt ook weinig ambitie uit. Ik voorspel dat deze manier van bezuinigen - namelijk geen keuzes maken en hopen dat er geld op plank blijft liggen - er toe zal leiden dat de tekorten alleen maar verder zullen oplopen. Het college produceert bergen papier (dode bomen zo u wilt) aan visies, plannen en actieagenda’s. Maar de euro’s ontbreken of laten op zich wachten. 

Stop daarmee. Laat zo snel mogelijk zien waar wij en de stad aan toe zijn.

 

Kans verkoop Broesepand 

Met de aanstaande verhuizing van Broese naar de bibliotheek op De Neude wordt de vraag actueel wat we kunnen doen met het pand aan de Oudegracht dat achter blijft. De VVD wil twee dingen: dat de gemeente een ontwikkelvisie voorbereid over de toekomstige bestemming en invulling van het pand en dat het pand wordt verkocht op basis van een tender. Wij denken dat het niet nodig is dat de gemeente eigenaar is van het pand om tot een succesvolle en gewenste ontwikkeling te komen. Daartoe heb ik een motie die het college opdraagt dit proces in werking te zetten.  De motie: Verkoop Broesepand. 

Sport en onderwijsbezuinigingen 

Tijdens de algemene beschouwingen heb ik al aangegeven dat de VVD het betreurt dat het college 4 miljoen op onderwijshuisvesting en 2 miljoen euro op sport wil bezuinigingen. Er mag dan wel geld ‘vrijvallen’ door het uitblijven van investeringen: de vraag naar geld voor betere onderwijshuisvesting en sportfaciliteiten is onverminderd groot. De VVD wil deze misstap rechtzetten door het geld te behouden voor sport en onderwijs. Daarvoor heb ik de volgende moties: behoud sportgeld voor sport. 

De huidige doelstellingen en ambities voor het programma sport zijn wat ons betreft niet concreet genoeg. Via een motie roepen we het college op in overleg met het veld te komen met scherpere definities en ambities als het gaat om ons sportbeleid. 

Ook vandaag zal er gesproken worden over hoe we ervoor zorgen dat er voldoende leerkrachten zijn voor onze leerlingen. De VVD wil lokaal doen, wat kan om te zorgen dat onze stad aantrekkelijk blijft voor leerkrachten. Ik heb een motie die het college opdraagt te onderzoeken of parkeren tegen gereduceerd tarief helpt op lesgeven aantrekkelijker te maken en onder welke voorwaarden er aanspraak kan worden gemaakt op deze regeling. 

Onderdoorgang NRU en DEMKA-brug 

De Utrechtse VVD schenkt graag klare wijn, ook voor de bewoners van Overvecht die nu in onzekerheid zitten of het geld voor twee verdiepte kruispunten op de NRU wel op tijd beschikbaar is. Ook de staat van de fietsverbinding over de DEMKA-brug is ons een doorn in het oog. Daartoe heb ik de volgende moties: NRU en Veilige DEMKA-brug.

Snel snellaadpalen 

De Utrechtse VVD wil dat je gewoon nog met je auto boodschappen kan blijven doen. En ja, met de groei van het aantal elektrische auto’s kan dat ook zonder CO2-uitstoot. Er wordt gewerkt aan de groei van laadpalen, maar aan snelladen is nog onvoldoende gedacht. Wat zou het mooi zijn als je na een half uur boodschappen doen, gewoon weer een opgeladen batterij hebt. Daarom dient de VVD samen met D66, CDA de motie Ruimte voor snelladen in. 

Circulaire economie 

Er is al veel over gezegd en al veel over geschreven in de media: het gaat mis bij het invoeren van Het Nieuwe Inzamelen. In veel wijken staan bergen met vuilniszakken naast net geplaatste ondergrondse afvalcontainers. Eerst ging het niet goed met het plaatsen van deze containers, en nu is het een grote afvalberg. Dat kan natuurlijk niet. Het pasjessysteem zorgt ervoor dat er veel afval naast de containers wordt gezet. De VVD wil het afval IN de containers. De proef is niet genoeg. Het is nu te urgent geworden. Daarom moeten de afvalcontainers, in ieder geval tijdelijk, opengezet worden. Dat is een van de maatregelen die genomen kan worden. Daarom dient de VVD de volgende motie die luidt: Pasjes.

In de vorige coalitieperiode is gestart met de zondagopenstelling van het afvalscheidingsstation aan de Tractieweg. In de commissie zijn er door D66 vragen gesteld over openstelling van de Stits in Vleuten op zondag. Dat vinden we een goed idee en we stellen dan ook voor dit voor een jaar te doen. Daartoen heb ik de volgende motie. 

Onze wal- en kluismeren zijn onderdeel van het eeuwenoude erfgoed. De VVD wil die graag behouden en zorgen dat er voor deze en andere monumentale plekken in onze stad voldoende geld beschikbaar is. Het college reserveert 5 miljoen in deze VJN terwijl we nu al weten dat dit te weinig is. Met deze motie zetten we extra geld opzij voor het herstel van de wal- en kluismuren. 

Voorzitter! 

Ik kom tot een afronding. Het college vraagt aan deze raad een blanco cheque van 42 miljoen euro. Want door in te stemmen met deze Voorjaarsnota, stem je in met een ongewisse bezuiniging van deze omvang. Dat het anders kan zal ik laten zien. Als u nu naar onze twitteraccount @vvdutrecht gaat, kunt u zien hoe je 42 miljoen euro kunt bezuinigen en meerjarig een sluitende begroting kunt maken. Dat vergt wel een ding: de moed om keuzes te maken, geen halfbakken maatregelen, maar LEF om zaken anders te doen. Dit college is van doorschuiven, niet aanpakken en dat is slecht nieuws voor onze stad. Deze zomer blijven we nog in onzekerheid omdat deze drie partijen elkaar blijkbaar gijzelen in het niet maken van keuzes. Van de beloofde voorstellen van D66 heb ik de afgelopen weken ook niks gezien. Ik hoop – en daarmee sluit ik af – dat we snel de duidelijkheid krijgen die deze raad en onze stad verdient. De VVD, met waarden als vrijheid en verantwoordelijkheid hoog in het vaandel is bereid die keuzes te maken, nu het college nog. 

Dankuwel.