Inbreng slotdebat Kaderbrief 2020

Niemand had vooraf kunnen voorzien dat 2020 het jaar werd waarin de wereld, ons land en onze stad werden gegrepen door een ongrijpbaar virus. De impact van Corona is enorm en laat niemand ongemoeid. Ook in onze gemeente slaat het virus om zich heen met als gevolg meer dan 1.350 geregistreerde besmettingen, meer dan 250 ziekenhuisopnames en 120 doden.

Dat maak droevig, dat maakt stil.In de commissie is gevraagd om een herdenkingsmoment om stil te staan bij de slachtoffers van de pandemie, inmiddels is er ook een landelijk initiatief: de Utrechtse VVD vindt het een goed idee daarbij aan te sluiten en ook in Utrecht stil te staan.

De afgelopen maanden stond een belangrijke kernwaarde van de VVD onder druk. Vrijheid. Vrijheid om te gaan en staan waar je wil. Vrijheid om te ondernemen. Vrijheid om in gezondheid te leven;

We zijn er nog niet: wij zijn wel klaar met het virus, het virus is nog niet klaar met ons. We gaan een onzekere tijd tegemoet waarin we als gemeente zekerheid en perspectief moeten bieden. Waarin we als gemeente de voorwaarden scheppen om uiteindelijk als stad sterker uit de crisis te komen.

Financien op orde

 • Sluitende begroting en alleen een grotere stadsschuld en lager weerstandsvermogen als er herstelplan tegenover staat;
 • Rekening houden met langerdurende crisis en daar ook op voorsorteren door dit ook in een scenario uit te werken (een motie van Student en Starter heeft onze steun);
 • Gerichte investeringen om de sociale en economische basis van Utrecht in stand te houden en sterker uit de crisis te komen
 • Samen met ondernemers kijken naar wat er wel kan in plaats van vertellen waarom iets niet kan.
 • Daarvoor is het belangrijk focus aan te brengen en moeilijke beslissingen niet te schuwen. Ruimte in de begroting maken door kritisch naar projecten en het takenpakket van de gemeente te kijken;
 • Kiezen voor wat we wel doen, dus ook kiezen wat we niet te doen, ik zal daar straks een voorbeeld van geven.

In de commissie hebben we al stilgestaan bij de financiële uitgangspunten voor de begroting voor 2021.

 • De begroting 2021 wordt een grote opgave. Blij dat college ook het verwachte resultaat over 2020 bij de integrale afweging dit najaar gaat betrekken.
 • Wij verwachten een eerlijke bijdrage van het Rijk, tegelijkertijd willen we ons niet zelf Rijk rekenen. En dat is wel wat het college en sommige partijen lijken te doen. In de tijd waarin er sprake is van een gigantische incidentele stijging van de collectieve uitgaven is het belangrijk dat we allemaal – ook de gemeenten – een steentje bijdragen. De partijen die beweren dat we de Coronacrisis kunnen doorstaan zonder kritisch te kijken naar de publieke uitgaven, draaien de stad een rad voor ogen. De VVD doet daar niet aan mee.

Veiligheid en economie

 • Waar gaan we niet op bezuinigen: aanpak ondermijning. Onderwereld naar boven laten borrelen. Terugduwen kost meer tijd en geld dan nu bezuinigen. Dus liever niet.
 • Alle crisismaatregelen staan wat ons betreft in het teken van het behouden en versterken van de lokale economie. Geld moet per slot van rekening eerst verdiend worden voordat het kan worden uitgegeven.
 • Zonder sterke economie is er ook geen sociale basis. De linkse partijen in deze raad vergeten dat nog wel eens een en creëren daarmee een oneigenlijke tegenstelling. Om te zorgen dat alle investeringen ook op hun economische (meer)waarde worden beoordeeld en geprioriteerd heb ik de volgende motie:

PRIORITEER INVESTERINGEN

MeerjarenPerspectief Ruimte (MPR) en wonen

 • De woningbouwproductie mag niet in gevaar komen. College levert niet, dat moet beter. De wooncrisis mag wat de VVD betreft niet verder verdiepen door Corona, waakzaamheid is nodig. En u kunt ons standpunt: wat ons betreft starten we vandaag nog met de voorbereidingen voor het bouwen van meer dan 20.000 broodnodige woningen in de polder Rijnenburg.
 • Bij de behandeling van de uitgangspunten RSU hebben wij al aangegeven ons niet te kunnen vinden in de wijze waarop het college de definitie ‘Harde’ plancapaciteit wil oprekken. Een voorstel van onze kant om dat aan te passen heeft het niet gehaald. We begrijpen nu dat mogelijk sommige partijen nu tot ander inzicht zijn gekomen en wachten moties daarover af.
 • We geven nogmaals graag mee dat met de aangepast procedure rond de Voorjaarsnota we alleen over het MPR beslissen voor zover dat betrekking heeft op de jaarschijf 2020. Definitieve besluiten nemen we pas bij de programmabegroting. Dat staat niet expliciet in het raadsbesluit maar we willen dat toch graag bekrachtigd hebben.

ALLEEN IN 2020

 • In de rapportage over de plancapaciteit woningbouw naar categorie wordt nu een aftopping gehanteerd. Het lijkt de VVD verstandig als we kijken naar de resultaten van de afgelopen jaren. In de aftopping is echter de verdeling in categorieën niet meer opgenomen. Graag een toezegging van het college dat dit in het volgende MPR wel gebeurt.
 • Er zijn diverse middelen voor versnellen van woningbouw beschikbaar gesteld. Bij het coalitieakkoord en de erfpachtconversiegelden. We zien dat nu wordt geaccepteerd dat de woningbouw op een lager dan gepland niveau komt te liggen. 3.000 in plaats van 4.500. Dat betekent dat voor de raad niet meer in getal controleerbaar is of de beschikbaar gestelde middelen daadwerkelijk tot versnelling hebben geleid. Bovendien zit een groot deel van wat wel aan informatie beschikbaar is in geheime stukken. Daarom een motie:

RAPPORTAGE VERSNELLINGSGELDEN

 • Tot slot op dit punt de grondexploitatie Leidsche Rijn. Daar zit een vrij forse winstneming op terwijl tegelijkertijd geen goedkeurende verklaring van de accountant wordt gegeven. Voorzitter ons inziens vraagt dit om behoedzaamheid met hoe met de winstneming wordt omgegaan. Daarvoor heb ik de volgende motie die het college vraagt de winstneming op de grondexploitatie Leidsche Rijn in de Reserve Grondexploitaties te laten totdat het onderzoek van de accountant naar de grondexploitatie Leidsche Rijn is afgerond en met de raad is gedeeld.

EERST DUIDELIJKHEID OVER DE GREXEN

Afgelopen weken is uitgebreid gesproken over de aanpak van de Westelijke Stadsboulevard (WSB) en de verdiepte ligging van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). Na de ervaringen met ’t Goylaan komen we tot de conclusie dat we weinig zien in de plannen voor de WSB en dat we dat geld liever inzetten voor een mooie inpassing van de NRU. Een extra financiële bijdrage kan de wethouder helpen om de gesprekken met Provincie en het Rijk kracht bij te zetten. Daartoe hebben we het volgende amendement:

GELD VOOR DE NRU

Energie

 • We zien dat we ten aanzien van de portefeuille energie nog steeds niet tevreden zijn over hoe de raad geïnformeerd wordt. Gisteren moesten we horen dat het college overweegt in Rijnenburg ook aan geothermie te gaan doen. Dat nadat de raad vorige week meer dan 5 uur vergaderd heeft over het Energielandschap. Die brief komt dan ook nog eens heel knullig naar de raad.
 • Waarom informeert het college de raad niet gewoon vorige week, desnoods vertrouwelijk, zodat de raad zelf kan oordelen of zij dit relevant vindt voor de discussie?

Jaarstukken 2019

 • Ik wil nog iets zeggen over de Jaarstukken 2019. En dat begint met mijn waardering uit te spreken voor de raadsleden die dit jaar aan de raadstoetsen hebben meegewerkt.
 • In de eerste Bestuursrapportage 2020 wordt een voorstel gedaan voor nieuwe prestatie- en effect-indicatoren voor het programma onderwijs. Wij hebben echter niet het gevoel dat we bij commissiebespreking van de Bestuursrapportage voldoende tijd en ruimte hebben gehad om dit goed te bespreken. Daarom willen we de wethouder -in lijn met de aanbevelingen uit de raadstoets- vragen of het mogelijk is dit gesprek alsnog te voeren na het vaststellen van de Bestuursrapportage en naar aanleiding van dat gesprek eventueel wijzigingen door te voeren. Als dit mogelijk is kunnen we de bestuursrapportage met dien verstande vaststellen.
 • Als laatste op dit punt hebben we een motie om de aanbevelingen die de raadstoets heeft opgeleverd vast te leggen:

AAN DE SLAG MET DE UITKOMSTEN VAN DE RAADSTOETS ONDERWIJS

Voorzitter!

Ik ga richting het slot van mijn bijdrage: vorige week heeft het college nog mondelinge vragen van een aantal partijen beantwoord over hoe in tijden van Corona wordt omgegaan met tijdelijke initiatieven zoals terrassen en ventvergunningen. Nog steeds krijgt de VVD dat er vooral in onmogelijkheden wordt gedacht zoals deze week ook bleek op de Zadelstraat en de Mariaplaats. Graag nog een reactie op dit bericht van RTV UTrecht.

Dan rond ik nu echt af.

Ik zie uit naar de beantwoording van het college in de eerste termijn en het debat met de andere fracties. We hebben nog een hoop werk te verzetten voor de begroting 2021 een feit is. Ik eindig waar ik begon: Corona zet de wereld op z’n kop, maar als stad, als gemeente, kunnen we deze crisis het hoofd bieden en zorgen dat we er sterker uit zullen komen.

Dankuwel.