Sommige locaties zijn ongeschikt. Waarom wij tegen zonneveld Ockhuizen zijn.

De Utrechtse VVD is al langer voor de aanleg van grootschalige zonnevelden in onze gemeente, met een duidelijke voorkeur voor opwekking van zonne-energie op daken. Toch hebben we tegen de ontwikkeling van zonnevelden in Ockhuizen gestemd, een landbouwgebied met een hoge cultuurhistorische waarde. In dit artikel leggen we uit waarom.

 

Zonnevelden en geschikte locaties

Zonnevelden kunnen goed geïntegreerd worden in het landschap, vooral op locaties die in de toekomst voor woningbouw of bedrijven zijn bestemd. Om die reden hebben we zelf voorgesteld om extra zonne-energie op te wekken in Rijnenburg, waar de grond met zonnepanelen later eventueel kan worden omgezet in een bedrijventerrein. Ook heeft de rijksoverheid onlangs nog aangegeven de eisen voor zonnevelden aan te scherpen.

 

Beschermde stads- en dorpsgezichten: Ockhuizen onderdeel van Haarzuilens

Tijdens de opstelling van de Regionale Structuurvisie Utrecht 2040 (RSU2040) werd ook de polder Ockhuizen aangewezen als potentiële locatie voor energieopwekking. Dit verraste ons, omdat dit gebied deel uitmaakt van het beschermde stads- en dorpsgezicht Haarzuilens. Dit stond niet in de eerste versie van de RSU2040 en werd pas later toegevoegd. Dat is gecorrigeerd, maar de mogelijkheid voor zon bleef staan.

Het was de gemeenteraad van Utrecht die de status van beschermd stads- en dorpsgezicht voor dit gebied heeft aangevraagd, en dat brengt volgens de Utrechtse VVD ook verplichtingen met zich mee om de unieke waarden van dit gebied te behouden. Dat betreft vooral het open landschap en het kenmerkende slotenpatroon. Ondanks alle goede bedoelingen lijkt het behoud van het karakter van dit waardevolle gebied voor ons niet gegarandeerd als er grootschalige zonne-energieopwekking gaat komen.

 

Verzoek: breng de impact op de cultuurhistorische waarde beter in kaart

We hebben het college van Burgemeester en Wethouders verzocht om een variant van een Heritage Impact Analyse (HIA) uit te voeren, vergelijkbaar met wat vereist is voor ingrepen in werelderfgoedlocaties. Het college heeft echter geweigerd, wat bij ons twijfels wekt over de intentie om het erfgoed op deze plek ook echt te beschermen.

De twijfels over de effecten van de plannen op het landschap worden versterkt door hoe het College omgaat met bezwaren vanuit omwonenden. De focus ligt vooral op realisatie van het park en natuur en minder op behoud van de bestaande cultuurhistorisch waardevolle situatie.

 

De toekomst van zonne-energie in Utrecht

Hoe moeten we dan verder met zonne-energie? Er zijn nog veel plekken in de gemeente Utrecht die geschikt zijn en waar nog geen zonnepanelen zijn geplaatst, zoals de 225 hectare gereserveerde grond voor zonne-energie in Rijnenburg, de geluidswal bij Veldhuizen en de zonne-eilanden op de Haarrijnse en Nedereindseplas. Allemaal locaties die geen beschermd dorpsgezicht aantasten.

Met de huidige netcongestie is het sowieso al een grote uitdaging om bestaande plannen te realiseren. Onze overtuiging is dat toekomstige zonneparken voornamelijk op daken moeten worden geïnstalleerd, zoals is vastgelegd in afspraken tussen het Rijk, gemeenten en provincies.