Zorg en Welzijn

De VVD vindt dat Utrechters de vrijheid moeten krijgen om eigen keuzes te maken. Ook vinden wij het normaal dat zij elkaar helpen als dat nodig is. Wij zijn verantwoordelijk voor ons eigen leven. Als we dingen niet zelf kunnen regelen, kan de gemeente voor zorg en ondersteuning zorgen. Vooral ouderen en kinderen mag zij niet uit het oog verliezen. Het doel van de VVD: zorgen voor zelfstandige en zelfbewuste Utrechters die er voor elkaar zijn.

Als je advies of steun nodig hebt op verschillende gebieden, zoals schulden, opvoeding, werk en/of gezondheid, dan wil de VVD dat je samen met buurtteams een plan maakt en een hulpverlener als aanspreekpunt krijgt. De VVD wil minder formulieren, meer zorg. Er zijn te veel instanties. De eerste vraag indien je hulp nodig hebt moet zijn: Wat kan ik in mijn omgeving zelf doen? Daarna komen hulpverleners in beeld.

Utrechters horen zorg te krijgen die het beste bij hen past. De VVD wil dat alle Utrechters op een begrijpelijke manier gratis en onafhankelijk advies krijgen over welke vormen van hulp en ondersteuning zij kunnen krijgen. 

De VVD ziet graag dat Utrechters zo lang mogelijk in hun eigen buurt blijven wonen. Dit kan bijvoorbeeld door levensloopbestendig te bouwen. De VVD moedigt initiatieven aan om kleinschalige zorg zo dicht bij mogelijk de mensen te organiseren. De VVD wil dat de gemeente obstakels wegneemt, zoals onnodige regels voor zorgbudgetten. De gemeente doet er goed aan om rolstoel-toegankelijke woningen te spreiden over de stad. Als je door ouderdom of ziekte thuishulp nodig hebt voor huishoudelijke taken, mag je die wat ons betreft zelf inhuren.

Minder administratie

Wij hebben vertrouwen in en waardering voor onze hulpverleners. De VVD vindt dat zij beoordeeld moeten worden op tevredenheid van cliënten. Ook willen wij dat hulpverleners de ruimte krijgen om hun werk goed en met plezier te doen. Het afleggen van verantwoording aan de gemeente hoort zo efficiënt mogelijk te verlopen, zodat hulpverleners weinig tijd verliezen aan administratie en meer vrijheid hebben om zorg te verlenen. Als hulpverleners hun registraties op orde hebben, verdienen ze meer vrijheid.

Geweld tegen hulpverleners keurt de VVD ten zeerste af.

Meebetalen aan de zorg

De VVD wil - binnen de wettelijke mogelijkheden - dat de gemeente een eigen bijdrage blijft heffen (bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp). De VVD vindt dat de zorg betaalbaar moet blijven, en daarom vinden wij het normaal dat Utrechters meebetalen aan hun eigen zorg.

Levensstijl

Volwassenen hebben verantwoordelijkheid voor hun eigen levensstijl. De gemeente hoort zich hier niet mee te bemoeien. Wel steunen we particuliere initiatieven om roken, verslavingen en obesitas tegen te gaan. Bij kinderen ligt het anders: de gemeente heeft een taak op het gebied van de jeugdzorg. Het zou daarom goed zijn als de gemeente bijvoorbeeld bewegingen en gezond eten bij kinderen stimuleert, in samenwerking met het consultatiebureau. Beter voorkomen dan genezen.

Kinderen

De gemeente heeft een zorgplicht voor kinderen. Ouders mogen nooit voor een dichte gemeentedeur komen te staan als ze hulp zoeken voor hun kinderen en gezin. 

Kindermishandeling is onacceptabel. Als samenleving hebben wij de verantwoordelijkheid om de allerjongsten te beschermen. Wij willen op consultatiebureaus meer aandacht voor hechtingsproblematiek bij kinderen. Door verwaarlozing en kindermishandeling op te merken in de eerste vier levensjaren, kunnen problemen in het latere leven worden voorkomen.

Wij willen dat jongeren die afhankelijk zijn van jeugdhulpverlening tijdig worden voorbereid op zelfstandigheid na hun 18e verjaardag. Voor pleeggezinnen kan de gemeente een uitzondering maken: als het pleegkind en de pleegouders het willen, kan de pleegzorg worden voortgezet.

Zorg en continuïteit van zorg

De Utrechtse VVD staat voor liefdevolle zorg waarbij de patiënt centraal staat. De afgelopen jaren zien we dat de zorg steeds beter, maar daarmee ook kostbaarder wordt. Nieuwe technologieën en behandelmethoden zorgen ervoor dat we steeds ouder worden en langer thuis kunnen blijven wonen.

Zorgaanbieders spelen daarbij een belangrijke rol. Ze hebben de verantwoordelijkheid goede zorg te leveren en tegelijkertijd een goede werkgever te zijn voor hun medewerkers. Dit is echter niet zonder (financiële) risico’s. Wij vinden dat aanbieders dus ook voor een deel vrijelijk moeten kunnen beschikken over de opbrengsten van zorg, zolang dit de zorg aan patiënten en de zorg voor medewerkers niet in weg staat.

Ook lokaal willen we doorgeschoten marktwerking en bureaucratie in de zorg aanpakken. Concurrentie tussen zorgaanbieders kan de zorg verbeteren, maar het is geen doel op zich.

Lees hier ons landelijke standpunt over de zorg.