Gemeentelijk bestuur

De VVD wil een stadsbestuur dat werkt voor haar bewoners. Dit vraagt om een sterke lokale overheid die tegelijkertijd ruimte biedt voor en vertrouwen heeft in bewoners, ondernemers en hun initiatieven. Dit willen we terug laten komen in de wijze waarop de stad wordt bestuurd en hoe we de dienstverlening van de gemeente inrichten. Daarbij staan de belangen van Utrechters altijd centraal en zetten we ons actief in voor de belangen van Utrecht: regionaal, landelijk en op Europees niveau.

De gemeenteraad

De VVD wil een coalitieakkoord op hoofdlijnen, waarin afspraken worden gemaakt over de grootste opgaven waar onze gemeente voor staat, de hoofdlijnen van beleid en de financiële spelregels. De raad heeft de regie over de (in)formatie en wijst de (in)formateur aan. De (in)formateur doet openbaar verslag van de bevindingen aan de raad en deze wordt in de gelegenheid gesteld om zich uit te spreken over het vervolg.

De controlerende taak van de raad wordt versterkt door de uitbreiding van het budget voor de Rekenkamer. Van alle college- en raadsvoorstellen worden de financiële consequenties expliciet inbeeld gebracht.

De raad stelt jaarlijks de financiële kaders vast en krijgt via de Voorjaarsnota en de bestedings- en dekkingsvoorstellen de mogelijkheid om bij te sturen. Het college doet enkel beleidsarme bestedings- en dekkingsvoorstellen. Beleidswijzigingen worden expliciet aan de raad voorgelegd ter besluitvorming.

"Openbaar, tenzij"

We willen dat Utrecht vooroploopt met open overheidsdata. We gaan beroepen op de WOB sneller afhandelen en maken daar capaciteit voor vrij. Daarnaast is het voor de transparantie richting inwoners belangrijk slechts geheimhouding op stukken te leggen indien daar een wettelijke grond voor is. Wij gaan er daarom streng op toezien dat de standaard “openbaar, tenzij” gehanteerd wordt. We streven naar mediation bij langslepende conflicten met bewoners en organisaties.  

Participatie en inspraak

We vragen de stad om meer inbreng bij nieuwe beleidsvoornemens. Dit doen we onder andere via de inzet van online participatie en het actief opzoeken van bewoners. Daarvoor introduceren we een platform voor internetconsultatie.

De buurt bepaalt

Bij ruimtelijke ontwikkelingen die geen buurtoverstijgend karakter hebben, zoals de keuze van bestrating en de inrichting van de openbare ruimte, kiest de buurt zelf de gewenste uitwerking. Deze buurt variant wordt altijd op volwaardige wijze uitgewerkt in de ruimtelijke plannen en als voorkeursvariant naar college en raad gebracht.

Draagvlak

De gemeente heeft de afgelopen jaren de inspraak rondom verkeerssituaties te vaak genegeerd. Bekende voorbeelden zijn de Maliebaan en de inrichting van het Ledig Erf. Wij vinden dat de gemeente inspraak van bewoners en ondernemers serieus moet nemen. Dat betekent ook dat de gemeente goed moet uitleggen waarom zij van inspraak afwijkt. Er worden geen maatschappelijke experimenten uitgevoerd als daar geen draagvlak voor is onder de inwoners en ondernemers in de buurt.  

We willen dat de gemeente actief openstaat voor initiatieven van inwoners en ondernemers. Dat is meer dan het zogenaamde recht om uit te dagen. Wij willen dat de gemeente samen met betrokken bewoners en ondernemers een probleem in de stad benoemt, waarna bewoners en ondernemers een initiatief kunnen bedenken om dat op te lossen.

Referenda

Utrecht kent al een raadgevend referendum. Inwoners kunnen een referendum aanvragen over een besluit dat de gemeenteraad heeft genomen. De Utrechtse VVD wil deze mogelijkheid voor inwoners behouden.

Het invoeren van een correctief referendum is in strijd met de Grondwet. Een debat over nut en noodzaak van een lokaal correctief referendum heeft daarmee weinig zin.

Digitale dienstverlening

Digitalisering maakt dienstverlening van de gemeente voor veel inwoners en ondernemers makkelijker. De ICT van de gemeente moet veilig zijn en goed beschermd zijn tegen hackers. De digitale organisatie van de gemeente mag niet verouderd zijn. Wij willen daarom dat de gemeente nauw samenwerkt met bedrijven en instellingen in de regio. Bij de inzet van ICT wordt door de gemeente een ethisch kader gehanteerd. Naar het voorbeeld van Amsterdam en Rotterdam plaatst de gemeente een algoritmeregister online. We verwelkomen nieuwe technologieën als kunstmatige intelligentie en blockchain en brengen per toepassing de gevolgen voor privacy en (cyber-)veiligheid in beeld.

Wij willen dat alle Utrechters kunnen meedoen. Inwoners met minder digitale vaardigheden kunnen vanuit wijkleerorganisaties of bibliotheken door scholieren en studenten worden ondersteund.

Digitaal en fysiek

De gemeente moet goed toegankelijk en bereikbaar zijn voor jong en oud, zowel online als offline. De VVD zet zich in voor praktische oplossingen voor bewoners, zoals het thuisbezorgen van paspoorten. Ook andere diensten moeten digitaal aangeboden worden, zoals geboorte, overlijden en melden van een huwelijk. Natuurlijk blijft het mogelijk om gemeentelijke diensten gewoon in het Stadskantoor of in het Wijkservicecentrum Vleuten-De Meern te regelen.

Ambtelijke organisatie

We willen dat de gemeente oog heeft voor maatschappelijke opgaven en kansen. Dat betekent dat de gemeente kijkt naar wat er speelt in de stad en daar iets mee doet. Zo voorkom je onnodige regels voor bewoners en ondernemers. Een maatschappelijke opgave is vaak complex en niet toe te wijzen aan één afdeling binnen de gemeente. Daarom willen we dat de gemeentelijke organisatie meer opgavegericht gaat werken. We willen daarvoor een interne flexpool oprichten met projectmedewerkers. Zij krijgen de bevoegdheid om kennis en kunde binnen de gehele gemeentelijke organisatie te benutten.

Diversiteit in de ambtelijke organisatie

De gemeente Utrecht is er voor alle Utrechters. Daarom is het belangrijk dat Utrechters zich kunnen herkennen in de gemeentelijke organisatie. Een divers samengestelde organisatie, waar mensen van verschillende achtergronden werken, kan daaraan bijdragen. Om een diverse organisatie na te streven kunnen verschillende middelen worden ingezet. De meest vergaande maatregel is het verlenen van voorrang bij sollicitaties aan een kandidaat die de diversiteit binnen het team bevordert. Deze maatregel mag wat de VVD betreft onder voorwaarden worden ingezet, maar moet niet het uitgangspunt zijn. Het verlenen van voorrang is wat de VVD betreft alleen geoorloofd als er sprake is van een duidelijke disbalans in de diversiteit en van gelijke geschiktheid tussen kandidaten. Hierbij is het voor de VVD ook van belang dat het begrip diversiteit ruim wordt opgevat. Diversiteit kan gaan om geslacht, etniciteit, geaardheid, leeftijd, ervaring en karaktereigenschappen.