Snelwegen: aanpak A12, A27 en A28

De Utrechtse VVD werkt graag mee aan onderzoek naar een alternatief voor de aanpak van de A27 dat binnen de bak bij Amelisweerd past.

In het coalitieakkoord van de nieuwe regering (2021) is het volgende opgenomen:

We bezien in overleg met de regio of een door de regio voorgestelde alternatieve invulling van de A27/Amelisweerd binnen de bestaande bak de bereikbaarheidsproblematiek op gelijkwaardige wijze oplost. Ontsluiting via (hoogwaardig) OV en auto van nieuwe woongebieden in de regio (m.n. Rijnenburg) is daar onderdeel van. Als dit het geval is, wordt het voorstel van de regio overgenomen. Zo niet, dan wordt het lopende besluitvormingsproces voortgezet.

De Utrechtse VVD werkt graag mee aan het uitwerken van een dergelijk alternatief. Het is wel belangrijk dat het alternatief op dezelfde manier de knelpunten op de snelwegen rond Utrecht oplost. Ook moet het alternatief niet leiden tot meer verkeer in de stad. Daarnaast moet (zoals uit de tekst al blijkt) het ontsluiten van nieuwe woningen in polder Rijnenburg onderdeel van het alternatief zijn.

Geen verzet, maar dialoog
De gemeenteraad beslist niet over de aanpak van snelwegen. Dat doet de Rijksoverheid. De discussie over het al dan niet verbreden van de snelweg bij Amelisweerd hoort thuis in de Tweede Kamer, niet in de gemeenteraad.

De gemeente moet juist de dialoog aangaan door serieus te werken aan het alternatief uit het regeerakkoord. De dialoog aangaan werkt. In het verleden heeft dat er ook voor gezorgd dat er in de plannen een brede Groene Verbinding over de A27 bij Amelisweerd is ingepland, die door de gemeente Utrecht mag worden ingevuld.

Achtergrond
De aanpak van de A12/A27 is nodig voor het verbeteren van de doorstroming en veiligheid op de knooppunten Lunetten en Rijnsweerd. De kop van de A28 is een van de grootste fileknelpunten van Nederland. Door het aanpakken van de twee oostelijke snelwegknooppunten wordt verkeer van elkaar gescheiden: dat heet ook wel ontweven. Ontweven is beter voor de verkeersveiligheid en voor de doorstroming. Voor het ontweven zijn meer rijstroken nodig op de A27 bij Amelisweerd. De plannen voor de snelwegen rond Utrecht zijn online in te zien.