Ondernemen en werken

Werken is belangrijk voor mensen: het zorgt voor inkomen, ontwikkeling en eigenwaarde. Werken brengt mensen in contact met collega’s, klanten, studenten, bedrijven en patiënten. Werken verbindt. Dat geldt helemaal voor ondernemers, die maken dat Utrecht een energieke en bruisende gemeente is. Utrechtse ondernemers maken van Utrecht een fijne stad om te zijn.

Ondernemers, zelfstandigen en mensen die werken bij een werkgever of via een uitzendbureau: voor hen allemaal heeft de coronacrisis grote invloed gehad op hun werk en hun inkomen. De economie trekt nu weer aan en het aantal vacatures stijgt. Dit is hét moment om ondernemers en bedrijven de kans te bieden om de economie en werkgelegenheid te laten bloeien. 

De lokale en regionale economie stimuleren

De coronacrisis heeft veel Utrechtse ondernemers en bedrijven in onder andere de horecasector, de detailhandel en evenementenbranche hard getroffen. Het is van belang dat ondernemers zich de komende periode gesteund weten in het weer op gang brengen van hun bedrijf. We willen dat de gemeente zijn best doet om ondernemers te informeren over steunmaatregelen en kwijtscheldingsregelingen voor gemeentelijke heffingen.

Specifiek voor de horeca willen we dat het mogelijk is om (in het terrasseizoen) de terrassen uit te breiden. Met tijdelijke uitbreiding van terrassen moet de gemeente daarom soepel omgaan. Voor permanente uitbreiding moet in de beoordeling ook gekeken worden naar de eventuele overlast voor omwonenden.

Minder regels, meer banen

Wij willen dat de gemeente ondernemers niet in de weg staat. Ondernemers moeten de ruimte krijgen om te kunnen ondernemen en banen te creëren. Beleid moet begrijpelijk en werkbaar zijn voor het midden- en kleinbedrijf. Daarom willen we dat zij van tevoren betrokken zijn bij beleid dat hen raakt, door middel van een MKB-toets. Beleid of regels die niet te begrijpen of uit te voeren zijn, worden aangepast. Wij willen dat de communicatie van de gemeente eenvoudiger wordt gemaakt. 

Leegstand tegengaan

Leegstaande winkel- of bedrijfspanden zijn voor niemand aantrekkelijk. Niet voor de eigenaren, niet voor bewoners en ook niet voor bezoekers. Wij willen in overleg met vastgoedeigenaren en winkeliers inzetten op multifunctioneel gebruik van panden. Ondernemers ontwikkelen nieuwe concepten, waarbij horeca en winkels met elkaar worden gecombineerd. We willen meer ruimte bieden aan zulke nieuwe initiatieven waarbij we uiteraard waken voor oneerlijke concurrentie. De gemeente moet hier in omgevingsplannen flexibeler mee omgaan. Wij vinden dat de gemeente geen concurrent moet zijn van vastgoedeigenaren. Daarom willen we dat de gemeente het Broesepand verkoopt. Wij werken daarmee aan sterke lokale winkelcentra, die bezoekers trekken en zorgen voor een bruisende stad.

De Utrechtse economie bouwt op kennis en digitalisering

Wij willen de economische kansen van het Utrecht Science Park, voorheen De Uithof, vergroten. Het toegepaste onderzoek dat hier wordt gedaan willen we meer en beter koppelen aan het lokale bedrijfsleven. Bijvoorbeeld door de maakindustrie op Lage Weide nadrukkelijk een rol te geven bij het ontwikkelen van nieuwe innovaties. De doorontwikkeling van het Utrecht Science Park, wordt in samenwerking met de regio zoveel mogelijk gefaciliteerd. Wij willen startups en scale-ups helpen met hun huisvesting, ook buiten het Utrecht Science Park. Zij kunnen dan samen met de gemeente aan maatschappelijke opgaven werken. Zo kunnen de brede kwaliteiten die de Utrechtse economie rijk is elkaar versterken.

De Utrechtse regionale economie draait voor een belangrijk deel op digitalisering en kennisintensieve organisaties. Het Utrecht Science Park is een herkenbaar symbool daarvan. We willen dat de gemeente samen met de Economic Board Utrecht werkt aan een sterkere verbinding met lokale bedrijven, ook met de maakindustrie die op Lage Weide gevestigd is. Wij zijn trots op de innovatiekracht en de banen die dit oplevert. De gemeente moet goed werkende initiatieven voor kennisontwikkeling en digitalisering aanjagen. 

Ook kan de gemeente meer ruimte bieden voor innovatie, bijvoorbeeld door meer vaart te maken bij de aanleg van glasvezel en 5G.

Aangevuld met maakindustrie en transport

Ook de maakindustrie en transport is belangrijk voor Utrecht. Een sterke economie biedt banen voor mensen van allerlei achtergronden en opleidingen. Bedrijven hebben ook fysieke ruimte nodig om te groeien, te ontwikkelen en banen te creëren. Wij willen dat de gemeente zorgt voor veilige, bereikbare en geschikte bedrijfslocaties, zowel op bestaande terreinen en waar nodig op nieuwe locaties. Wij willen daarnaast een groter aantal logistieke knooppunten naast de snelwegen, zodat vervoer van goederen en diensten mogelijk blijft, ondanks de groei van de gemeente en de economie. Ook willen we dat de gemeente het voor bestaande vervoerders aantrekkelijk maakt om samen te werken bij het vervoer van hun goederen.   

Om- en bijscholing naar een beroep waar tekort aan is

Nu de economie weer aantrekt, merken ondernemers en bedrijven dat er vaak helaas te weinig (geschikte) sollicitanten reageren op hun vacatures. Tegelijkertijd zijn door de coronacrisis helaas veel mensen hun baan kwijtgeraakt en loopt het aantal Utrechters met een uitkering op. Wij willen dat de gemeente een actieve rol neemt samen met het UWV in het naar werk begeleiden van werkzoekenden. Ook willen we dat de gemeente waar nodig ruimte biedt voor om- of bijscholing naar een tekortberoep. Daarbij is het ook nodig dat de gemeente regelmatig en pro-actief mensen in de bijstand benadert en in gesprek gaat over de mogelijkheden van (om)scholing en re-integratie.

Aan het werk!

We hebben iedereen nodig op de Utrechtse arbeidsmarkt om ons blijvend uit de crisis te werken. Meer werken moet meer lonen. Wanneer je van een uitkering naar betaald werk gaat, willen we dat je er ook financieel op vooruit gaat. Regels die dit in de weg staan, schaffen we af. Wanneer scholing of regulier betaald werk buiten bereik is, helpt de gemeente met beschut werk of leerwerkplekken of een andere manier om actief mee te doen in de samenleving. Daarbij is vrijwilligerswerk vaak een geschikte oplossing.

Werken in de wijken

In sommige wijken, zoals Kanaleneiland en Overvecht, wonen veel mensen bij elkaar die voor hun inkomen van de overheid afhankelijk zijn. Veel, met name kleine mkb-bedrijven zijn bereid om leerwerkplekken te bieden voor wijkgenoten, maar lopen vaak tegen gedoe en regels aan. We willen dat de gemeente dat oplost.

Ook veel wijkbewoners zelf, de doeners in de wijk, willen meewerken om met hun buurtgenoten aan een betere toekomst te bouwen. Initiatieven als Krachtstation Kanaleneiland zijn daar een voorbeeld van. Extra investeringen in de wijk moeten daarom zoveel mogelijk worden gebruikt in de wijk zelf en gemakkelijker en beter toegankelijk worden voor lokale ondernemers en bewoners. 

Problematische schulden

Bijna 20.000 Utrechters hebben problematische schulden. Voor hen is het van belang dat de gemeente niet anoniem achter een scherm zit, maar het gesprek aangaat. De hulpverleners van de gemeente moeten de ruimte hebben om maatwerk toe te passen en waar nodig verder te kijken dan de letter van de wet. Wij zijn positief over schuldbemiddeling, zodat schulden weer behapbaar en aflosbaar worden. We zijn tegen het standaard kwijtschelden van een restschuld. Wel moet de ruimte bestaan om dit in individuele gevallen te blijven doen.